INTERVISIE – CASUÏSTIEK

Intervisie is een instrument voor deskundigheidsbevordering, waarbij professionelen en/of collega’s met elkaar meedenken over vraagstukken uit de eigen werksituatie. Dit meedenken gebeurt niet door het aandragen van oplossingen, maar door het stellen van helpende vragen aan de hand van een intervisiemethode. Zo krijgt men zicht op het ingebrachte probleem en op de wijze waarop men kan handelen.

Volgens Wikipedia is intervisie een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij mensen een beroep doen op ‘collega’s‘ om mee te denken over persoon- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie. Dit meedenken gebeurt niet door het aandragen van oplossingen, maar door het stellen van vragen om zo met behulp van eigen analytisch en probleemoplossend vermogen zicht te krijgen op het ingebrachte probleem en hoe hierin te handelen. Intervisie is bij uitstek een manier om eigen grenzen op te zoeken en te verleggen.

Intervisie staat bekend als een effectieve manier om de professionaliteit op peil te houden.

Het gaat bij intervisie om situaties waar je zelf invloed op hebt. Dit betekent dat een intervisievraag altijd een zakelijke en een persoonlijke kant heeft. Zakelijk: want het werk is de insteek. Persoonlijk: want jouw hantering van het vraagstuk komt aan bod. Het feit dat er meerdere visies op deze aanpak mogelijk zijn, maakt het interessant om het met meerdere mensen te delen! Een intervisiegroep heeft de grootste meerwaarde als ze divers is samengesteld; dus mensen van allerlei achtergronden/modaliteiten/stromingen, die wel gemeenschappelijk hebben dat ze allen werken in het belang van de patiënt/cliënt.

Casuïstiek: Doelstelling van de casuïstiekbespreking is het onder de loep nemen van een psychotherapeutische casus en het uitwisselen van opvattingen en aanpak van deze casus. In vergelijking tot intervisie staat in een casuïstiekbespreking de wijze van omgaan met het ingebrachte probleem centraal.


Het Platform Psychotherapy stelt aan haar deelnemers een verplichte Permanente Vorming van 50 accreditatiepunten per jaar (equivalent van 50 uren, conform de vereisten van de EAP (European Association Psychotherapy). Deze accreditatiepunten zijn te spreiden over alle activiteiten georganiseerd door het Platform Psychotherapie en worden geaccrediteerd door de ABP-BVP (Association Belge de Psychothérapie – Belgische Vereniging voor Psychotherapie).

Intervisies en casuïstiek, georganiseerd door andere verenigingen, opleidingsinstanties,… kunnen accreditatie aanvragen aan de ABP-BVP (Association Belge de Psychothérapie – Belgische Vereniging voor Psychotherapie) via info@platformpsychotherapie.be (vraag de accreditatie minstens 3 weken voor je activiteit aan).