CPD – CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT – PERMANENTE VORMING – LEVENSLANG/LEVENSBREED LEREN

Op Europees beleidsniveau wordt levenslang leren gedefinieerd als ‘alle leeractiviteiten die gedurende het hele leven ontplooid worden om kennis, vaardigheden en competenties vanuit een persoonlijk, burgerlijk, sociaal en/of werkgelegenheidsperspectief te verbeteren.’ De doelstellingen van levenslang leren omvatten persoonlijke ontplooiing, actief burgerschap, sociale integratie en inzetbaarheid/aanpassingsvermogen.

Naast de term levenslang is er ook de term levensbreed leren. Die term is echter enkel relevant als men levenslang leren verengt tot leren in functie van inzetbaarheid en alle andere leren tot leren met een direct economische meerwaarde.

Permanente vorming (ook wel permanente educatie genoemd) is een term die aanduidt dat men zijn vakkennis, in onze snel evoluerende maatschappij, voortdurend moet actualiseren. Het volstaat dus niet eenmaal een diploma te behalen. De eenentwintigste eeuw is immers de eeuw van kennisverwerving. Wie in zijn werk wil mee-evolueren, moet zich her-, om-, of bijscholen. Dit kan met (avond-)onderwijs, zelfstudie, het bijwonen van congressen, deelnemen aan (wetenschappelijke) internetfora of deelnemen aan de Regionale KwaliteitsGroepen van het Platform Psychotherapie. Ook een externe of interne stage of een sabbatjaar om zich te herbronnen, kunnen daar toe bijdragen.

CPD staat voor Continuous Professional Development. Het betreft het proces van toename van werkvaardigheden, vakkennis en ervaring, zowel formeel als informeel, na elke initiële – of basistraining of vorming. Het omvat het geheel van ervaringen en leerprocessen, die professioneel worden toegepast en een substantiële bijdrage leveren aan je professionele ontwikkeling.


Het Platform Psychotherapie adviseert haar deelnemers een Permanente Vorming van 50 accreditatiepunten per jaar (equivalent van 50 uren), conform de criteria van de EAP (European Association Psychotherapy) voor haar ECP houders (European Certificate Psychotherapy) zie hieronder.

Activiteiten, georganiseerd door andere verenigingen, opleidingsinstanties,… kunnen accreditatie aanvragen aan de ABP-BVP (Association Belge de Psychothérapie – Belgische Vereniging voor Psychotherapie) via het Platform Psychotherapie info@platformpsychotherapie.be (vraag de accreditatie minstens 3 weken voor je activiteit aan).


De EAP (European Association Psychotherapy) www.europsyche.org stelt aan haar ECP-houders (European Certificate Psychotherapy) volgende, jaarlijkse, eisen:

You are required to complete an average of 50 hours per annum of CPD (total of 250 hours over a period of the last 5 years). This CPD can be taken in the following forms:

  1. Advanced or additional professional psychotherapy courses (Please list these, include detail of the provider (instiute) and a synopsis of the course, and indicate the number of hours for each course on a separate sheet.)
  2. Professional supervision for psychotherapy practice/clinical/group work and peer supervision (Please indicate this on a separate sheet with name of supervisor/institute, hours of supervision, and the total of number of hours).
  3. Psychotherapy conference / symposium attendance (Please list title, date and organisation for each on a separate sheet and indicate number of hours of session time attended in each. Please attach copies of all conference attendance certificates).
  4. Professional activities in psychotherapy. (Being elected to a Board or a Committee and attending meetings. Please indicate organisation, dates of committee/board meetings, and number of formal hours of each meeting.)
  5. Participation in extra psychotherapy training as a supervisor/researcher/teacher.

Minimum 250 hours shall consist of no more than 75 hours from any one category.