Charter Platform Psychotherapie

Tussen de feitelijke vereniging Platform Psychotherapie en uzelf, optredend als individu, of als vertegenwoordiger van een (groeps-)praktijk, beroepsvereniging, privé academie, vormingscentrum,… wordt het onderstaande overeengekomen:

Art. 1: Doel van het Platform Psychotherapie

Het doel van het Platform Psychotherapie is, om individuele (psycho)therapeuten/teams/praktijken/groepspraktijken te voorzien in een onderlinge, regionale/provinciale/nationale, samenwerking, met het oog op het creëren van een platform binnen de algemene pedagogische -, psychologische – en geestelijke gezondheidszorg in België en daarbuiten. Naast de pedagogische -, psychologische – en geestelijke gezondheidszorg kan de individuele therapeut, het team of de (groeps-)praktijk nog andere doelen voor ogen hebben, in de ruimste zin verbonden aan de hoofddoelstelling.

De hoofddoelstelling van het Platform Psychotherapie is, beroep te kunnen doen op mekaars individuele – en/of groepsexpertise, doorverwijzingen te realiseren, praktijkmaterialen uit te wisselen, literatuur te delen, te participeren aan supervisies, intervisies en casuïstiek, te voorzien in onderlinge vormingsmomenten, peer-group vergaderingen,… en dit alles om de patiënten/cliënten te kunnen voorzien in een professionele ‘totaal’behandeling. Tevens zorgt het Platform Psychotherapie er, op deze wijze, voor, om, conform de psychotherapie-wetgeving De Block (in voege sinds 01/09/2016), te kunnen voldoen aan de bepalende criteria m.b.t. supervisie/intervisie en CPD (Continuous Professional Development), om hetzij, autonome of niet autonome psychotherapeutische handelingen te kunnen blijven stellen.

Aan het Charter Platform Psychotherapie zijn voor individuele (psycho)therapeuten, teams, praktijken, groepspraktijken geen kosten verbonden. Aan beroepsverenigingen en vormingscentra (bv. privé academies) wordt wel een jaarlijkse bijdrage gevraagd.

Art. 2: Filosofie

Het Platform Psychotherapie hanteert een integratieve filosofie; het staa,t met andere woorden, met wederzijds respect, open voor alle psychologische en/of psychotherapeutische stromingen en/of modaliteiten voor zover de modaliteit/stroming/school erkend is door de EAP – European Association Psychotherapy – www.europsyche.org.

Art. 3: Beroepsgeheim

De individuele therapeut/(groeps)praktijk houdt zich aan het beroepsgeheim en de discretieplicht zoals voorgeschreven door zijn/haar koepelvereniging of beroepsvereniging. Lidmaatschap bij een koepelvereniging/beroepsvereniging is met andere woorden verplicht. Een attest van jaarlijks lidmaatschap zal worden gevraagd.

Art. 4: Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De individuele therapeut/(groeps)praktijk is in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Art. 5: Deelname aan RKG-vergaderingen, overlegmomenten, supervisies, intervisies, peer-group vergaderingen, vorming en CPD

De individuele therapeut/(groeps)praktijk verbindt er zich toe, naar eigen mogelijkheden, te participeren aan de aangeboden RKG-vergaderingen, overlegmomenten, supervisies en/of intervisies, peer-group vergaderingen en vormingsmomenten, om te voldoen aan de criteria, zoals voorgeschreven door de psychotherapie-wetgeving De Block. De individuele therapeut/(groeps)praktijk verbindt zich er toe minstens 50 accreditatiepunten CPD (equivalent voor 50 uren) te verzamelen per kalenderjaar (cfr. ECP criteria van de European Association for Psychotherapy). RKG-samenkomsten, vergaderingen, vormingsmomenten, supervisies, intervisies, peer-group vergaderingen (regionaal/provinciaal/nationaal) worden via de agenda op de website www.platformpsychotherapie.be minstens vier weken op voorhand meegedeeld. Deze RKG-samenkomsten worden georganiseerd door de erkende RKG-coördinatoren en/of door het Platform Psychotherapie, erkende opleidings- of vormingscentra en/of beroepsverenigingen. Indien aan de voornoemde samenkomsten een kost verbonden is, bv. omwille van supervisie, kan beroep worden gedaan op de betalingsfaciliteiten en/of subsidieregelingen van de, door het Platform Psychotherapie, erkende opleidingscentra voor zover de organisatie hiervan uitgaat.

De RKG-samenkomsten, vergaderingen, vormingsmomenten, supervisies, intervisies, peer-group vergaderingen (regionaal/provinciaal/nationaal) worden, ter accreditatie, aangeboden aan de ABP-BVP vzw (Belgische Vereniging voor Psychotherapie). Zij registreert immers de ECP-houders en controleert, in opdracht van de EAP, het CPDContinuous Professional Development van haar leden. Op de RKG-samenkomsten, vergaderingen, vormingsmomenten, supervisies, intervisies, peer-group vergaderingen, worden de accreditatieattesten meteen uitgereikt.

Het Platform Psychotherapie kan participanten benoemen tot erkende regionale coördinatoren.

Art. 6: Publiciteit en marketing

De individuele therapeut/(groeps)praktijk behoudt, ten allen tijde, zijn/haar eigen benaming. De individuele therapeut/(groeps)praktijk behoudt, ten allen tijde, de volledige autonomie over zijn/haar werking. De individuele therapeut/(groeps)praktijk kan zijn/haar cliënten, van zijn/haar participatie aan het Platform Psychotherapie, op de hoogte stellen. Zowel het Platform Psychotherapie, als de individuele therapeut/(groeps)praktijk, die dit Charter onderschrijft, verbindt er zich toe een, gemakkelijk zichtbare, onderlinge link te voorzien op zijn/haar website. Het Platform Psychotherapie voorziet, op haar website (www.platformpsychotherapie.be) een totaaloverzicht van de onderschrijvende deelnemers met hun respectievelijke data (inclusief alle teamleden in het geval van een groepspraktijk).

Art. 7: Kosten

Aansluiting bij het Platform Psychotherapie is voor psychotherapeuten en (groeps)praktijken kosteloos. Voor beroepsverenigingen en opleidingsinstellingen (hetzij privé of openbaar) wordt een jaarlijkse bijdrage gevraagd van 750 €. Na aanmelding bezorgt het Platform Psychotherapie u een factuur. Uw bijdrage wordt gebruikt om de werkingskosten van het Platform Psychotherapie te dragen (website, km. vergoeding m.b.t. sectoriële vergaderingen, werkingsonkosten,…). Al uw leden worden dan automatisch mee opgenomen in de lijst van deelnemers aan het Platform Psychotherapie. Bezorg ons aub uw ledenlijst in Excel formaat.

Art. 8: Beëindiging van de samenwerking

Deze onderlinge overeenkomst kan, mits eenvoudige elektronische melding aan info@platformpsychotherapie.be, door u worden opgezegd. Uw gegevens worden dan uit onze bestanden en van de site www.platformpsychotherapie.be verwijderd. Onderschrijvers van dit Charter Platform Psychotherapie, kunnen, ten allen tijde, vrij beslissen om uit het Platform Psychotherapie te stappen. Een mail aan de coördinator (middels de website) volstaat hiervoor. Uw gegevens zullen dan van de website worden gewist.


Charte de la Plate-Forme Psychothérapie

Entre l’association de fait “Plate-Forme Psychothérapie” et la personne qui s’y inscrit (à titre individuel ou comme représentant d’un groupe de praticiens, d’une association professionnelle, d’un institut de formation ou autre,

Il a été convenu ce qui suit:

Art. 1: But de la “Plate-forme Psychothérapie

La “Plate-forme Psychothérapie” a comme objet d’organiser et faciliter sur le plan régional, provincial et national, la coopération entre psychothérapeutes, praticiens en groupe en créant une plate-forme d’échanges  en matière de pédagogie, de psychologie et de soins au sein du secteur de la santé mentale tant en Belgique qu’à l’étranger.

L’activité principale consiste notamment en l’échange d’avis, de demande d’expertise, de recommandations, d’informations pratiques que ce soit en matière de lecture, de formation, de participation à des séminaires, intervisions, de discussions de cas, de supervisions. Ces échanges se font lors de formation en groupes  (peer-groups) dans le but de pouvoir traiter les patients/clients de manière professionnelle et globale.

D’autres activités liées à l’objet principal peuvent également être organisées par les psychothérapeutes et groupes de praticiens.

De plus, et en conformité avec la législation belge en matière de psychothérapie (en vigueur depuis le 1/9/16), la Plate-forme Psychothérapie permet de répondre aux exigences en matière de supervisions, intervisions, et Développement Professionnel Continu DPC ( Continuous Professional Development – CPD) pour pouvoir poser des actes psychothérapeutiques de manière autonome ou non.

L’adhésion à la Charte de la “Plate-forme Psychothérapie” n’entraine aucun frais pour les psychothérapeutes individuels ou en groupes de praticiens. Aux associations professionnels et instituts de formation une cotisation annuelle est demandée.

Art. 2: Principe et valeurs

La philosophie de la “Plate-forme Psychothérapie” est basée sur un principe d’intégration, dans un esprit de respect mutuel, des différents courants et modalités  de psychothérapie et de psychologie, pour autant que ces courants ou modalités aient été validés par l’Association Européenne de Psychothérapie (EAP – www.europsyche.org).

Art. 3: Secret Professionnel

Les psychothérapeutes individuels ou en groupe de praticiens, s’obligent à respecter le devoir de discrétion et le secret professionnel prévus par leur association professionnelle. L’inscription à une association professionnel est de ce fait obligatoire pour pouvoir s’inscrire à la Plate-forme Psychothérapie; une attestation annuelle comme membre d’une association professionnelle sera demandée.

Art. 4: Assurance Responsabilité professionnelle

Il est exigé de tout psychothérapeute individuel ou en groupe de praticiens s’inscrivant à la Plate-forme Psychothérapie d’avoir souscrit et d’être couvert par une assurance Responsabilité Professionnelle.

Art. 5: Participation aux réunions des Groupes de Qualités Régionaux (GQR),, échanges, supervisions, intervisions, formations, groupe de praticiens et formation professionnelle continue

Le psychothérapeute individuel ou en groupe de praticiens s’engage dans la mesure de ses moyens, à participer aux réunions proposées afin de répondre aux critères prévus par la législation en matière de psychothérapie (Loi De Block). Le psychothérapeute individuel ou en groupe de praticiens s’engage à obtenir annuellement au moins 50 points d’accréditation (correspondant à 50 heures de participation); les 50 points correspondent aux critères actuels de l’Association Européenne de Psychothérapie.

Les réunions des Groupes de Qualité Régionaux (GQR), les réunions de formations, supervisions, intervisions et autres réunions régionales, provinciales ou nationales doivent être annoncées au moins quatre semaines à l’avance, sur l’agenda du site de la Plate-forme Psychothérapie (www.platformpsychotherapie.be ou via le site www.abp-bvp.be). Ces réunions GQR sont organisées par soit par des Coordinateurs/coordinatrices GQR agréé, soit par des associations ou instituts agréés.

Les associations et instituts agréés qui bénéficieraient d’un subside couvrant les frais de participation en informeront les participants.

Les réunions des Groupes de Qualité Régionaux (GQR), les réunions de formations,

supervisions, intervisions et autres réunions régionales, provinciales ou nationales, doivent être préalablement accréditées par l’Association Belge de Psychothérapie (ABP-BVP) . Celle-ci est responsable du Registre des psychothérapeutes titulaires du Certificat Européen de Psychothérapie (ECP) et a reçu de l’EAP la mission de contrôler le Développement Professionnel Continu DPC de ses membres.

A l’issue des réunions, les participants recevront les attestations d’accréditation.

La Plate-forme Psychothérapie peut nommer parmi les inscrits des coordinateurs régionaux agréés.

Art. 6: Publicité et marketing

Les psychothérapeutes individuels ou en groupe de praticiens mentionnent toujours leur véritable nom. Ils/elles conservent toujours leur autonomie professionnelle, et ont la possibilité d’informer leurs patients/clients de leur participation à la Plate-forme Psychothérapie.

Aussi bien la Plate-forme Psychothérapie que les psychothérapeute individuels ou en groupe de praticiens qui souscrivent à cette Charte, s’engagent réciproquement à indiquer sur leur site internet un lien mutuel facilement visible. La Plateforme-Psychothérapie a prévu sur son site une liste complète des participants avec leurs coordonnées, et le nom des responsables des groupes de praticiens.

Art. 7: Frais

L’inscription à la Plate-forme Psychothérapie est gratuite pour les psychothérapeutes individuels ou en groupes de praticiens.

Pour les associations professionnelles et les instituts de formation (privé ou publique), une cotisation annuelle de 750 euros est demandée.

Sur demande, la Plateforme Psychothérapie fournira une facture. Ces cotisations serviront à couvrir les frais de fonctionnement. Les associations peuvent fournir la liste de leurs membres qui seront automatiquement repris sur la liste des participants à la Plateforme Psychothérapie.

Art. 8: Fin de la coopération

Il peut être mis fin à la coopération avec la Plateforme Psychothérapie par simple envoi d’un message électronique à l’adresse info@platformpsychotherapie.be . Les coordonnées seront alors immédiatement retirés du site et du fichier.

Toute personne ayant souscrit à cette Charte peut à tout moment se retirer.