Samenstelling Federale Raad voor de Geestelijke Gezondheidszorgberoepen

Art. 68/3 in de wet van 10 mei 2015 voorziet de oprichting van de Federale Raad voor de geestelijke gezondheidszorgberoepen. Deze Federale Raad heeft de opdracht voor de minister van Volksgezondheid advies te verstrekken over alle aangelegenheden in verband met de erkenning en de uitoefening van de geestelijke gezondheidszorgberoepen, waaronder de klinische psychologie en klinische orthopedagogiek alsook over de aangelegenheden inzake de uitoefening van de psychotherapie.

De Federale Raad  bestaat uit drie beroepsgroepen:

 • 16 klinisch psychologen
 • 4 klinisch orthopedagogen
 • 8 artsen

Elke beroepsgroep telt een gelijk aantal Nederlandstalige en Franstalige leden en een gelijk aantal leden uit de academische wereld enerzijds en anderzijds leden die tenminste vijf jaar ofwel een geestelijk gezondheidsberoep ofwel psychotherapie beoefenen. Deze laatste leden worden voorgedragen door representatieve beroepsverenigingen.

In navolging van deze koninklijke besluiten, gepubliceerd op 23 november 2016, werd op 30 november 2016 een oproep tot kandidaatstelling voor representatieve beroepsverenigingen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Beroepsverenigingen die voldoen aan de criteria voor representativiteit kunnen zich kandidaat stellen uiterlijk tot twee maanden na de publicatie van oproep in het Belgisch Staatsblad.

Zowel de BNVIP vzw als de ABP-BVP vzw hebben hun kandidatuur gesteld tot afvaardiging van resp. een Nederlandstalige en Franstalige kandidaat.

Ook alle Franstalige Verenigingen hebben dit initiatief gevolgd. Hopelijk doen onze Vlaamstalige collega’s hetzelfde.

De criteria en aanvraagprocedure vind je hier.

 

Philippe Vrancken

Nieuwe Wetenschappelijke Bevindingen

Ook in 2017 zullen wij het niet nalaten u, via onze Posts, te blijven berichten van recente ontwikkelingen binnen het vakgebied van de psychotherapie. CPD (Continuous Professional Development) zal immers in 2017 sterk aan bod komen (ook middels de nieuwe psychotherapie wetgeving De Block).

Wij weerhouden voor u twee artikels:

 • Rapid Cycling dan toch geen aparte subtype van de bipolaire stoornis, maar één van de uitersten op het continuüm. Lees hier (even geduld, u wordt doorgeschakeld naar Dropbox)
 • Caridovasculaire risico’s van methylfenidaat. Lees hier (even geduld, u wordt doorgeschakeld naar Dropbox)

 

Philippe Vrancken

CM en Psychotherapie

VISIE december 2016

Ondanks het schrijven van de Christelijke Mutualiteit dat zij hun samenwerkingsovereenkomsten met psychotherapeuten zouden opschorten (n.a.v. de psychotherapie wetgeving De Block dd. 01/09/2016)blijft ze echter psychotherapeuten erkennen, zolang de uitvoeringsbesluiten m.b.t. de wet op de psychotherapie niet zijn geformuleerd door de Federale Raad voor de Geestelijke Gezondheidsberoepen.

 • per zitting 50% van het honorarium met een max. van 30 € (of 75% met een max. van 45 € voor leden met verhoogde tegemoetkoming)
 • max. 12 zittingen per persoon
 • info en voorwaarden: www.cm.be/psychotherapie

Philippe Vrancken

TE GEK!?

VISIE december 2016

De CM publiceerde in haar VISIE van december 2016, volgende onthutsende cijfers:

 • 38% van de jongeren voelt zich zo slecht dat het hun functioneren belemmert
 • 60% van de jongeren heeft het gevoel niet aan de verwachtingen te kunnen voldoen
 • 80% van de jongeren wil anderen zo weinig mogelijk met zijn problemen belasten
 • 40% van de jongeren met psychische problemen is in behandeling
 • 25% van de jongeren in de laatste graad van het secundair onderwijs vindt depressie een teken van persoonlijke zwakte
 • 16% van de jongeren in de laatste graad van het secundair onderwijs heeft zichzelf al 1 of meerdere keren opzettelijk lichamelijk beschadigd (overmatig pillen nemen, krassen,…)

Bron: Vlaamse Jeugdraad – bevraging psychisch welzijn 2016 – www.geestelijkgezondvlaanderen.be

Philippe Vrancken

Terugbetaling Psychotherapie dreigt een Trojaans paard te worden

Terugbetaling Psychotherapie dreigt een Trojaans paard te worden.

Glenn Strubbe, klinisch psycholoog en doctoraatsonderzoeker, verbonden aan de UGent, geeft zijn visie rond de terugbetaling van psychotherapie, zoals voorzien door het KCE en de wet De Block.

Lees het artikel hier

 

Philippe Vrancken

Psychologen zelf oneens met werking Psychologencommissie

Een aantal psychologen schreven een open brief naar de psychologencommissie.

Zij zijn het ‘grondig oneens met de werking van de Psychologencommissie’, voelen zich gegijzeld door deze commissie en verwijten hen onvoldoende transparantie in hun adviserende rol naar de overheid. Lees de open brief: 170109-commissie-psychologen

Philippe Vrancken