ABP-BVP samenwerkingsovereenkomst met UNIZO-FVB

Op 20 september laatstleden, werd op ‘officiële’ wijze het samenwerkingsakkoord tussen de ABP-BVP Association Belge de Psychothérapie – Belgische Vereniging voor Psychotherapie en UNIZO-FVB Unie van Zelfstandige Ondernemers – Federatie Vrije Beroepen, ondertekend.

De ABP-BVP zal op deze wijze kunnen rekenen op de steun en expertise van UNIZO en er meewerken in de psychotherapie-relevante werkgroepen. De ABP-BVP is ervan overtuigd dat haar inspraak, in de door UNIZO aangeboden overlegplatformen, een meerwaarde kan betekenen in de erkenning van de psychotherapie.

De ABP-BVP heeft sowieso haar bezorgdheden m.b.t. de huidige evolutie van de RIZIV terugbetalingen en de BTW regeling al kunnen uiten.

v.r.n.l. Gert Peeters – Coördinator sectoren en Jan Sap – Directeur-Generaal

Vacatures

Vacature Logopedist(e) – te Zoersel

Psychologisch en Pedagogisch Consult – Neuro Psychotherapeutisch Centrum zoekt voor uitbreiding van haar team, en voor haar nieuwe praktijklocatie, een logopedist(e) om, op zelfstandige basis, een aantal uren mee te werken in functie van diagnostiek en behandeling/begeleiding. Het aantal uren en de planning ervan zijn volledig zelf te bepalen.

Onze nieuwe locatie bevindt zich op de Hoge Dreef 96, 2980 Zoersel, vlakbij de dorpskern van Sint-Antonius en een drietal scholen op minder dan 2 minuten wandelafstand.

Wij bieden:

 • een ideale opportuniteit voor beginnende zelfstandigen in hoofd- of bijberoep
 • een volledig nieuwe praktijk met polyvalente lokalen aan zeer budgetvriendelijke voorwaarden
 • ondersteuning van een volledig team klinisch psychologen, orthopedagogen, psychotherapeuten, paramedici en kinderpsychiater
 • teamvergaderingen à rato van 1 keer per maand (‘s avonds)
 • opname van uw diensten in de promo van de groepspraktijk

Interesse: graag mailen naar philippe@psycon.be


Vacature Psychotherapeut / Klinisch Psycholoog te Overijse

In het Psycho Therapeutisch Centrum te 3090 Overijse, J.B. Dekeyserstraat 45, is men op zoek naar een gemotiveerde collega voor het therapeutisch begeleiden van volwassenen.

 • tijdelijke job, zelfstandig statuut (bijberoep), 6 uren per week te presteren in 2 dagen per week
 • arbeidscontract bepaalde duur: van 30 oktober 2017 tot en met 28 februari 2018
 • gezocht profiel: beperkte ervaring (< 2 jaar); Master Klinische Psychologie maar kandidaten zonder het juiste diploma maar gelijkwaardig in ervaring komen ook in aanmerking.
 • algemene vereisten: zelfstandig statuut (bijberoep), ervaring in het therapeutisch begeleiden van volwassenen; therapeutische opleiding gevolgd hebben of bereid zijn tot het volgen van een therapeutische opleiding; zelfstandig werken; therapeutisch kunnen werken met cliënten uit multiprobleemgezinnen; therapeutische ervaring (min. 2 jaar met de doelgroep); om de 14 dagen op dinsdag teamvergadering kunnen bijwonen in de namiddag.

Contact: Harry Alaerts, PSYCHO THERAPEUTISCH CENTRUM – J.B. Dekeyserstraat 45  – 3090 Overijse – psychotherapeutischcentrum@live.be


Vacature te Leuven

De Paramedische Groepspraktijk Traject te Leuven – www.praktijk-traject.be – is op zoek naar collega’s om hun team verder uit te breiden en vorm te geven.

Contact: Barbara Van Esbroeck, coördinator – 0498/757376 – barbara@praktijk-traject.be – www.praktijk-traject.be – www.relatie-therapie.be

 

ABP-BVP – Lid van UNIZO

ABP-BVP – Lid van UNIZO

Na een aanzienlijk traject, sollicitatie en persoonlijke voorstelling; werd de ABP-BVP (Belgische Vereniging voor Psychotherapie) aanvaard als lid van UNIZO  – Federatie Vrije Beroepen.

Zoals UNIZO zelf voorstelt, zullen zij begin september contact met de ABP-BVP opnemen om de associatieovereenkomst te tekenen. Ik citeer Gert Peeters – coördinator sectoren UNIZO-FVB: ‘Beste Philippe, ik stel voor dat we begin september opnieuw contact nemen om dit praktisch af te handelen (ondertekening met foto en persbericht, enz..).’

Wie een vorige post gemist heeft m.b.t. het belang van deze associatie met UNIZO-FVB, kan zich hier nog even ‘updaten’.


Ik kom graag terug op jullie vraag om aan te sluiten bij de Federatie Vrije Beroepen met onder andere de interesse om te participeren in onze werking voor de zelfstandige zorgverstrekkers.

Dit overleg van zelfstandige zorgverstrekkers groeide de laatste jaren uit tot een vaste waarde en gesprekspartner van andere stakeholders in de zorg, administraties en politiek. Zowel op Vlaams als Federaal niveau beweegt er veel en bekijken we samen met dit overleg hoe we ons daar best in profileren en hoe we nog verder kunnen professionaliseren. Om die reden zijn we een visie oefening opgestart rond dit overleg. Deze oefening gaat echter ruimer dan enkel dit overleg. Bedoeling is om onze huidige vergaderstructuur, werking en vertegenwoordiging tegen de lamp te houden en dit in te bedden in een grotere ‘zorgwerking’ rond UNIZO en de Federatie Vrije Beroepen, mét evenwel behoud van de elementen van het vrije beroep voor zorgverstrekkers.

Deze oefening wordt de komende maanden nog verder gezet en zal normaal afgerond worden einde van dit jaar. Maar dit mag geen rem zijn om jullie organisatie een werking aan te bieden vanuit de interprofessionele koepel van UNIZO.

Om deze redenen zou ons voorstel dan ook zijn dat jullie vanaf juli aansluiten bij UNIZO, met het oog op jullie inbedding in het grotere zorgverhaal van UNIZO en de Federatie Vrije Beroepen. Op deze manier krijgen jullie reeds dienstverlening vanuit dit grotere huis. We informeren jullie sowieso over wat er beweegt binnen ons zorgoverleg.

 

Ph. Vrancken

 

Terugbetaling Psychologische Begeleiding in Eerste Lijn

Terugbetaling Psychologische Begeleiding in Eerste Lijn

Recent maakte de regering, bij de nieuwe begroting, 22,5 miljoen vrij voor psychologische begeleiding in de eerste lijn. Over psychotherapie of psychotherapeuten werd niet gesproken. Voor zij die nog met vakantie waren kunnen het artikel uit Het Nieuwsblad hier lezen: artikel

De ABP-BVP (Belgische Vereniging voor Psychotherapie) reageerde middels een aangetekend schrijven naar het kabinet De Block, voorlopig echter zonder antwoord. Wij gaan er van uit dat de minister andere ‘eitjes te pellen’ had…

De ABP-BVP verwacht begin september toch wel een gepast antwoord op haar vraag tot uitnodiging op het kabinet. De ABP-BVP stelde het kabinet, in dit schrijven, ook voor, om dan tevens haar Platform Psychotherapie verder voor te stellen.

Ph. Vrancken

Psychotherapie en BTW

Er is de laatste tijd weer wat commotie ontstaan m.b.t. het feit of psychotherapie of psychotherapeutische handelingen, al dan niet onder de BTW regeling vallen.

Aanleiding was een gerechtelijke uitspraak ten aanzien van een ABP-BVP lid. Een Franstalige psychotherapeut werd ‘veroordeeld’ omdat hij geen BTW doorrekende aan zijn cliënten/patiënten. Met terugwerkende kracht, diende hij enkele jaren BTW ‘op te hoesten’. Ook in beroep, werd aan dit vonnis niets gewijzigd.

Het blijft een grijze zone. Waarom moeten psychologen geen BTW doorrekenen en psychotherapeuten wel, voor dezelfde handelingen? Zal de huidige wetgeving De Block hierin een wijziging brengen? Voorlopig dus niet! En je cliënten/patiënten factureren onder art. 44 blijkt ook al geen mogelijkheid voor niet-psychologen.

Onder het inkomensplafond van 25.000 € (bruto) heb je de keuze om te genieten van de BTW vrijstellingsregel. Let op, niet van het feit dat je als zelfstandige in hoofd- of bijberoep, over een ondernemingsnummer (het vroegere BTW nummer) moet beschikken. Recent kreeg de ABP-BVP melding van een psychotherapeut die werkte zonder ondernemingsnummer en daarvoor streng werd beboet, en ook enkele jaren BTW, plus een boete kon betalen. Geniet je van de vrijstellingsregel dan kan je natuurlijk geen BTW in mindering brengen voor wat betreft je beroepskosten.

Eénmaal boven het inkomensplafond van 25.000 € (bruto) heb je geen keuze meer en wordt je verplicht BTW door te rekenen.

Ons advies:

 1. bevraag je boekhouder en/of lokaal BTW kantoor en laat afspraken schriftelijk vastleggen, aangezien de ‘informele’ regelgeving nogal eens kan verschillen per regio… Zelfs de FOD Economie kon ons bevestigen dat het een ‘grijze zone’ blijft.
 2. check de duidelijkheid en transparantie op je website en promotie; enkele psychotherapeuten kregen het bezoek van de fiscus, na onduidelijkheid of ze nu al dan niet BTW doorrekenden …

De ABP-BVP durft te hopen dat dit niet uitmondt in een regelrechte fiscale ‘heksenjacht’, zoals door sommigen wordt voorspeld.

De ABP-BVP, samen met de andere erkende beroepsfederaties psychotherapie, blijven het een prioriteit vinden, om in Sectorcommissie 13 – medische en paramedische beroepen van de Hoge Raad van de Zelfstandigen, te blijven pleiten voor een gelijkstelling van de BTW regelgeving ten aanzien van psychotherapeutische handelingen, gesteld door psychotherapeuten of psychologen.

Misschien brengt het lidmaatschap van de ABP-BVP bij UNIZO een versterking in onze positie en vraag. We zullen het niet nalaten hen hierover te raadplegen.

 

Philippe Vrancken


Ter info, art. 44

Beslissing Btw nr. E.T.114.414 dd. 16.04.2008

Vrijstellingen- Psycholoog – Gezinsvoorlichting – Neutraliteitsprincipe -Draagwijdte van artikel 44, § 2, 5°, W.BTW

Artikel 44, § 2, 5°, van het Wetboek, stelt de diensten betreffende onderwijskeuze en gezinsvoorlichting alsook de nauw daarmee samenhangende leveringen van goederen vrij van de btw.

Wat onderwijskeuze betreft, geldt de vrijstelling voor de diensten die gewoonlijk worden verricht door psychologen op het vlak van psycho pedagogie, naar analogie met de diensten die worden verstrekt door hun collega’s in psycho-medisch-sociale centra (centra die overigens vrijgesteld zijn overeenkomstig artikel 44, § 2, 2°, van het Wetboek).

Het begrip “gezinsvoorlichting” vereist evenwel verduidelijking. De diensten verricht door psychologen kunnen, ongeacht de redenen waarom deze psychologen worden geconsulteerd en ongeacht de gebruikte consultatiemethode, de vrijstelling beoogd door het voornoemd artikel 44, § 2, 5°, genieten voor zover deze diensten dezelfde doelstellingen nastreven als de centra voor levens- en gezinsvragen op het vlak van psychologische hulp, waarvan de handelingen vrijgesteld zijn door artikel 44, § 2, 2°, van het Btw-Wetboek.

Redenen voor het raadplegen van een psycholoog kunnen onder meer zijn:

 • persoonlijke moeilijkheden ( slecht gevoel, angstgevoel, enz.);
 • de verhouding tussen ouders en kinderen;
 • relatieproblemen;
 • gezinsbemiddeling.

Wat de gebruikte consultatiemethode betreft, kan het gaan om individuele gesprekken, gesprekken met de partner, gezinstherapie, korte therapieën, systemische therapieën, enz.

Dit standpunt is in overeenstemming met het neutraliteitsprincipe dat inherent is aan het gemeenschappelijk stelsel van de btw. Dit principe verzet er zich tegen dat operatoren die dezelfde handelingen verrichten anders zouden behandeld worden op het vlak van de btw. Met dit standpunt drukt de administratie haar wil uit om zich, in de huidige stand van de wetgeving, te schikken naar de Europese jurisprudentie die het geheel van de gezondheidskundige verzorging van de mens, met inbegrip van psychotherapeutische behandelingen door gediplomeerde psychologen, vrijstelt (z. arrest H.v.J., 6 november 2003, zaakC-45/01, Christoph-Dornier-Stiftung für Klinische Psychologie t.Finanzamt Gießen).

Er wordt nog op gewezen dat, om aanspraak te kunnen maken op de vrijstelling beoogd door voornoemd artikel 44, § 2, 5°, de psychologen ook de vereiste beroepstitel moeten hebben en moeten ingeschreven zijn op de lijst van de commissie van psychologen (z. wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog ).

De titel van psychotherapeut is daarentegen niet beschermd door de wet. Deze kwalificatie op zich laat de dienstverrichter niet toe voor zijn verstrekte diensten de bedoelde vrijstelling te genieten. Deze laatste kan niettemin voor zijn praktijk van psychotherapie de voornoemde vrijstelling toepassen indien hij psycholoog, geneesheer-psychiater of dokter in de geneeskunde-kandidaat specialist in de psychiatrie (beschermde titels) is.

De vrijstelling van artikel 44 , § 2, 5°, van het Btw-Wetboek geldt daarentegen niet voor:

 • handelingen in verband met arbeidspsychologie en met betrekking tot aanwerving (evaluatie, selectie, integratie, enz.), arbeidsprestaties, beroepsziekten, werkgroepen (regels, conflicten, enz.), personeelsbeheer (motivatie, management, enz.), werkintegratie en -reïntegratie, enz (z. evenwel de diensten die worden verricht onder de voorwaarden die zijn vereist voor de toepassing van artikel 44, § 2, 2°, van het Btw-Wetboek);
 • handelingen verricht door huwelijksbureaus

 

Europese lobby vanuit de EAP

De EAP – European Association for Psychotherapy heeft, einde mei, een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Prof. Theo Koutroubas, Director General van CEPLIS (European Council of the Liberal Professions), en professor politieke lobbying.

De EAP is, sinds vorig jaar, volwaardig lid van CEPLIS in de categorie mono-professionals, en was ‘actief’ aanwezig op de meetings van CEPLIS in Ierland en Malta.

Samen zullen we alles in het werk stellen om psychotherapie, op Europees niveau, op de kaart te zetten, als autonoom beroep.

We zijn er ons bewust van dat dit wellicht heel wat werk zal vragen, zowel op vlak van de Europese Commissies als het Europees Parlement.

Op 8/06 werd de EAP, door Prof. Koutroubas, uitgenodigd in de Cercle Royal Gaulois Artistique & Littéraire te Brussel waar, in een constructief overleg, de aanzet werd gegeven voor een strategisch plan.

Tijdens de EAP Meetings te Antwerpen (27 tot 30 september 2017) zullen we een eerste status quo brengen.

Philippe Vrancken

Overleg Regionale Kwaliteitsgroepen Antwerpen en Vlaams Brabant

Op 27/06 hielden de Regionale Kwaliteitsgroepen Antwerpen en Vlaams Brabant een overleg te Heverlee, op de locatie van de groepspraktijk Ankerpunt.

Aanwezig waren:

Op de agenda stonden de uitbreiding van het Platform Psychotherapie en de voorbereiding van de voorstelling van het Platform Psychotherapie aan KHOBRA – Kring Huisartsen Oost-Brabant – www.khobra.be op 14/07.

Het Platform Psychotherapie moedigt ten sterkste, contacten bij de LOK (Lokale Kwaliteitsgroepen) van de huisartsen aan, met het oog op multidisciplinaire samenwerking, zoals voorgesteld door overheid.

vlnr: Lien Cleynhens, Marleen Jans, An Rummens, Philippe Vrancken

ABP-BVP en lidmaatschap UNIZO

Afbeeldingsresultaat voor unizo

Na een uitgebreide sollicitatieprocedure om de ABP-BVP – Association Belge de Psychothérapie-Belgische Vereniging voor Psychotherapie voor te dragen als lid van UNIZO – Federatie Vrije Beroepen, kregen we, einde juni, van Gert Peeters, coördinator sectoren, UNIZO – Federatie Vrije Beroepen onderstaande mail:


Beste Philippe,

Ik kom graag terug op jullie vraag om aan te sluiten bij de Federatie Vrije Beroepen met onder andere de interesse om te participeren in onze werking voor de zelfstandige zorgverstrekkers.

Dit overleg van zelfstandige zorgverstrekkers groeide de laatste jaren uit tot een vaste waarde en gesprekspartner van andere stakeholders in de zorg, administraties en politiek. Zowel op Vlaams als Federaal niveau beweegt er veel en bekijken we samen met dit overleg hoe we ons daar best in profileren en hoe we nog verder kunnen professionaliseren. Om die reden zijn we een visie oefening opgestart rond dit overleg. Deze oefening gaat echter ruimer dan enkel dit overleg. Bedoeling is om onze huidige vergaderstructuur, werking en vertegenwoordiging tegen de lamp te houden en dit in te bedden in een grotere ‘zorgwerking’ rond UNIZO en de Federatie Vrije Beroepen, mét evenwel behoud van de elementen van het vrije beroep voor zorgverstrekkers.

Deze oefening wordt de komende maanden nog verder gezet en zal normaal afgerond worden einde van dit jaar. Maar dit mag geen rem zijn om jullie organisatie een werking aan te bieden vanuit de interprofessionele koepel van UNIZO.

Om deze redenen zou ons voorstel dan ook zijn dat jullie vanaf juli aansluiten bij UNIZO, met het oog op jullie inbedding in het grotere zorgverhaal van UNIZO en de Federatie Vrije Beroepen. Op deze manier krijgen jullie reeds dienstverlening vanuit dit grotere huis. We informeren jullie sowieso over wat er beweegt binnen ons zorgoverleg.

Ik verneem graag of jullie hierin willen meestappen – om vervolgens een voorstel van associatieovereenkomst over te maken – dan wel wensen af te wachten tot we rond zijn met deze oefening ?

Met beste groeten,

Gert


Het spreekt voor zich dat de ABP-BVP hierop meteen is ingegaan, met het oog op de erkenning van de psychotherapie als een volwaardig, zelfstandig/autonoom beroep.


Philippe Vrancken

Psychotherapie en terugbetaling in Vlaanderen

Middels de website van het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Provincie Antwerpen vzw kregen we een actueel overzicht van de terugbetalingen van psychotherapie, door de verschillende ziekenfondsen, in Vlaanderen.

www.oggpa.be

Het overzicht m.b.t. de terugbetaling voor kinderen en jongeren: 1707 Vergelijking terugbetaling – kinderen en jongeren

Het overzicht m.b.t. de terugbetaling voor volwassenen: 1707 Vergelijking terugbetaling – volwassenen

 

Philippe Vrancken

World Congres Psychotherapy – Paris – July 2017

Paul Kestemont en Philippe Vrancken, twee bestuursleden van de ABP-BVP zijn, door de World Council for Psychotherapy, gevraagd om een lezing te houden op het World Congress – Paris – July 2017.

Gedetailleerde informatie over dit congres vindt u op website: wcp2017.org

Studenten kunnen nog steeds een beurs aanvragen aan de EAP om naar dit congres te gaan: klik hier